LOVE

FOR

SLAGTERIERNES

MESTERFORENING

STIFTET 1909

§ 1

Generalforsamlingen har den lovgivende og i alle henseender øverste myndighed i foreningen. For den står bestyrelsen til ansvar; den er kun indskrænket af lovens forskrifter, hvilke den ad lovlig vej kan øge eller ophæve, men må overholde, så længe de består.

§ 2

For at en af generalforsamlingen taget beslutning har bindende virkning, fordres kun simpel stemmeflerhed. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når 1 medlem forlanger det.

§ 3

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§ 4

Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, så ofte den finder det fornødent; den er pligtig dertil, når 10 medlemmer skriftligt og med angivelse af motiver begærer det.

§ 5

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Hovedtrækkene af forhandlingerne føres i forhandlingsprotokollen og underskrives af formanden og dirigenten.

§ 6

Det reviderede og af revisorerne underskrevne regnskab fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling, og underskrives af dirigenten.

§ 7

Forslag eller eventuelt klager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

§ 9

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Revisorernes valg gælder ligeledes for 2 år, og de afgår ligeledes skiftevis. Suppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 10

Formanden, eller i hans forfald næstformanden, repræsenterer i alle tilfælde foreningen udadtil. Formanden åbner generalforsamlingen og møder, og sørger for, at de gældende love og beslutninger efterkommes i den rette ånd og forståelse under ansvar for generalforsamlingen.

§ 11

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Formanden og revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskaberne.

§ 12

Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes fornødent. Forhandlingerne på disse skal indføres i forhandlingsprotokollen.

Medlemmer, rettigheder og pligter.

§ 13

Slettelse af foreningen kan finde sted, når vedkommende ikke opfylder sine forpligtelser til foreningen eller på anden måde modarbejder den og dens love. Slettelse af et medlem for forseelser, der ikke henhører under de i § 14 stipulerede kontingent - restancer, kan kun finde sted på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor. Det er en selvfølge, at der gives vedkommende ret til at forsvare sin sag for bestyrelsen.

Når et slettet medlem ønsker at genoptages, må han derom til bestyrelsen indgive begæring, der da behandles på førstkommende generalforsamling. Genoptagelse kan finde sted, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor, og vedkommende i øvrigt opfylder de forpligtelser over for foreningen, som medlemmet før sin slettelse havde pådraget sig

§ 14

Ved optagelse i foreningen betales 1 års kontingent, for det år man bliver optaget i. Udebliver et medlem med sit kontingent efter et regnskabsår, kan medlemmet slettes. Vedkommende kan dog genoptages, når alt skyldigt kontingent er indbetalt til kassereren.

§ 15

Et medlem, som på grund af alder mister sin tilknytning til erhvervslivet, og indsender de fornødne oplysninger til bestyrelsen. Medlemmet betaler forsat kontingent.

Deltager medlemmet i års arrangementet fratrækkes pålydende kontingent.

Forretningsgangen.

§ 16

Ind – og udmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen. Foreningens midler indsættes i en bank eller sparekasse på foreningens navn og kan hæves af kassereren og et andet medlem af bestyrelsen.

§ 17

Kassereren skal føre specificeret kassebog over indtægter og udgifter samt en medlemsbog med angivelse af medlemmernes navn, bopæl, fødselsdag og fødselsår

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. august 1909 samt ændret på generalforsamlingen den 16. juli 1921, den 12. juli 1932, den 23. juli 1933, den 7. juli 1962, den 19. august 1967, den 27. august 1983, den 23. september 2000 og den 12. september 2009.

Bestyrelsen


Jesper Franden, Formand                Morten Petersen, Kasserer


Jesper Bislev               Carsten Ole Hansen             Kurt Hansen                                                                                                Formålsparagraf

Foreningens formål er at samle alle kolleger, der indtager en lederstilling inden for slagterierne og dertil knyttede virksomheder.

                                                                                               Generalforsamling